Na sjednici Gradskog vijeća grada Makarske u petak će se naći i Odluka o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada. Odluka je prilično opsežna i tumači način pružanja ove javne usluge za koju će Grad zadužiti Makarski komunalac, iako se neki detalji još uvijek nisu precizirali. To je, primjerice, cjenik usluge, iako je navedena svojevrsna formula po kojoj se može doći do cifre. Konačna cijena je umnožak jedinične cijene za pražnjenje spremnika, broja pražnjenja u obračunskom razdoblju, i udjela korisnika. Može se cijena umanjiti po dva kriterija: ako je korisnik koristio reciklažno dvorište i ako je sudjelovao u edukaciji. Nije jasno kako će se utvrditi korištenje reciklažnog dvorišta.

Što se cjenika tiče, minimalno 30 dana prije donošenja treba organizirati javno savjetovanje.

Dinamika pražnjenja je također propisana, pa to znači najmanje jednom mjesečno za papir i reciklabilni otpad, odnosno najmanje jednom tjedno za biootpad i miješani komunalni otpad. Makarski je komunalac dužan gospodariti s odvojenim komunalnim otpadom, što se do sada isticalo kao otegotna okolnost za građane koji uredno odvajaju, da bi potom sve to bilo otpremljeno zajedno.

Oglas

Zanimljivo je da se glomazni otpad volumena do tri kubika mora bez naknade odvesti barem jednom godišnje, a više od toga ne podrazumijeva gratis odvoz. Naime, za to će se propisati cijena.

Inače, rečena odluka zapravo se radi zbog usklađivanja sa novim Zakonom o gospodarenju otpadom donesenim u srpnju 2021.godine.

Ivona Ćirak /foto M.D.