Općina Baška Voda objavila je oglas za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine za 2021. godinu.

Pravo prijave na Oglas imaju sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini. Lokacije su utvrđene Planom korištenja, rasporeda i namjene lokacija za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Baška Voda za 2021. godinu. Uvid u grafički dio koji sadrži mikrolokacije izvješen je na oglasnoj ploči u službenim prostorijama Općine Baška Voda.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, zaključno s danom 19. ožujka 2021. godine. Ponude se mogu dostaviti osobno u Općinu Baška Voda svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 sati , putem pošte sa povratnicom na adresu Općina Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda.

Oglas

oglas za zaprimanje zahtjeva za privremeno korištenje javno-prometne površine za 2021. godinu možete pogledati OVDJE.

M.D. / foto O.F.