Umjesto 500 kuna, koliko su vijećnici Gradskog vijeća dobivali mjesečno kao naknadu za rad, ubuduće će primati 700 kuna. Međutim, ukinuta je naknada po sjednici na kojoj je vijećnik nazočan i po kojoj bi, sukladno Odluci o naknadi iz 2002.godine, dobio dodatnih 300 kuna.

Naime, po novoj odluci o kojoj će se glasati na idućoj sjednici Gradskog vijeća koja će se održati u petak, mijenja se i iznos za predsjednika Vijeća. Namjesto paušala od 500 kuna i dodatka od 700 kuna, dobivat će 1050 kuna mjesečno, što je za 150 kuna manje. Kao što se naknada od 300 kuna po odrađenoj sjednici ukida za vijećnike, jednako vrijedi i za predsjednika Vijeća, te potpredsjednika tako da su predsjednici Vijeća dobivali i do 1500 kuna mjesečno.

Potpredsjednika, inače, ide paušal od 910 kuna. Po staroj odluci primao je 500 kuna vijećničke naknade i mjesečni dodatak od 600 kuna, tako da je ukupno smanjeno za 200-tinjak kuna. Ukida se i naknada članovima odbora koja je iznosila 100 kuna po radnoj sjednici.

Oglas

Evo što stoji u obrazloženju:

“Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) ograničen je neto iznos naknade po članu predstavničkog tijela za Grad Makarsku do najviše 10.000,00 kuna neto godišnje.

Naknada za predsjednika Gradskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom do najviše 50%, a za potpredsjednika Gradskog vijeća u iznosu uvećanom do najviše 30% od maksimalne naknade po članu Gradskog vijeća, odnosno vijećniku.

Obzirom da se Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdio maksimalni iznos naknade koja se može isplatiti vijećnicima, tako da naknade nisu vezane za broj održanih sjednica trebalo je donijeti kao što je navedeno u članku 1. predložene Odluke.

Ovim obračunom naknade ukida se naknada za rad radnih tijela u iznosu od 100,00 kuna po sjednici radnog tijela, te se ukida mjesečni dodatak koji se isplaćivao predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća čime je iznos naknade svim vijećnicima Gradskog vijeća smanjen i manji je od zakonom predviđenog limita.”

Ivona Ćirak /foto M.D.