Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći će se, između ostaloga, Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju podmorskog ispusta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Biloševac, Crpne stanice Biokovka i incidentnih preljeva CS Biokovka i CS Biloševac.

U koncesiju se daju kopneni i morski dijelovi pomorskog dobra, u obuhvatima navedenim u prijedlogu odluke, a koncesija za posebnu upotrebu daje se na vrijeme od 20 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Odluku o naknadi za koncesiju Gradsko vijeće donijeti će posebnom odlukom.

Oglas

Ova Odluka se smatra dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u korist Vodovoda d.o.o., i temeljem ove Odluke Davatelj koncesije i Ovlaštenik koncesije, a nakon ishodovanja građevinske dozvole, sklopit će ugovor o koncesiji.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 24 mjeseca od dana donošenje ove Odluke kod nadležnog tijela ishoditi građevinsku dozvolu za radove.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje pomorsko dobro, koje mu se ovom Odlukom daje u koncesiju, koristiti isključivo za namjenu određenu točkom I. ovog Odluke, te se u svemu pridržavati obvezujućih normi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i drugih podzakonskih akata.

M.D./foto M.D.