Izmjenom Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj ovom se gradskom resoru oduzima održavanje gradske imovine, hortikulture na javno-prometnim površinama, radnu grupu te održavanje i upravljanje gradskom tržnicom i ribarnicom. Sve se to prebacuje na Makarski komunalac.

Pogon se osniva radi organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima, uključujući i javne garaže u Gradu  Makarskoj, te radi uređenja i održavanja parkirališta na području Grada Makarske, uključujući i javne garaže.

Evo što je navedeno u obrazloženju:

Oglas

– S obzirom na okolnosti koje su prethodile donošenju ove Odluke, a imajući u vidu visoku kompetentnost komunalnog poduzeća MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o., kao i činjenicu raspolaganja daleko većim resursima za obavljanje istih, organizacijski se i praktično pokazalo povjeriti mu obavljanje poslova iz djelokruga navedenih djelatnosti.

Također, navedeni smjer razvoja sustava upravljanja komunalnim djelatnostima bio je jedan od strateških ciljeva ove gradske vlasti, a sve u okviru sveobuhvatnog rekonstruiranja sustava upravljanja gradom, uključujući i reorganizaciju Gradske uprave, koja je u tijeku. Upravo ojačavanjem društva MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o. kao centralnog mjesta upravljanja svim komunalnim djelatnostima na području grada Makarske, kvalitetno ekipiranog i opremljenog, u značajnoj će mjeri poboljšati kvalitetu života na području grada.

S druge strane, s obzirom na javne projekte, kao i aplikacije na financiranje iz fondova, a koji se odnose na upravljanje parkiralištima, oportunim se u ovom trenutku ukazuje sustav javnih parkirališta i garaža zadržati u okviru Grada Makarske, pri čemu će se taj sustav upravljanja koordinirati u što većoj mogućoj mjeri s komunalnim redarstvom grada, a kako bi se postigao veći komunalni red i veća razina zadovoljstva građana Makarske, stoji u objašnjenju Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Grada Makarske.

Uvjeti za izbor i imenovanje Upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj će se podrobnije urediti Pravilnikom o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj koji donosi gradonačelnik Grada Makarske sukladno važećim zakonskim propisima.

Nadalje, ističe se članak u kojemu se navodi kako upravitelja Pogona razrješava gradonačelnik Grada Makarske kad nastupe zakonske osnove za razrješenje. No nije precizirano zakonska osnova za razrješenje.

Zajedno sa preuzimanjem poslovne cjeline, imenovano komunalno poduzeće preuzima i djelatnike Vlastitog pogona zaposlene na poslovima koji prelaze u djelokrug Komunalca.

Pod Komunalac definirani dio posla prelazi od 1.srpnja, dakle u roku od nekih mjesec dana.

Svi radnici Vlastitog pogona zaposleni na djelatnostima koje su prenesene na Komunalac i čiji ugovori o radu će biti preneseni na istoga zadržavaju dosadašnju razinu prava iz radnog odnosa.

Ivona Ćirak /foto M.D.