Županija Splitsko-dalmatinska dala je suglasnost za Urbanistički plan Općine Tučepi, koji je pod nazivom UPU 2021., zajedno s grafičkim dijelom, objavljen na općinskim stranicama. Riječ je o IV.Izmjenama i dopunama UPU-a na dijelu  sjeverno i južno od D8.
Općina Tučepi je donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš, no  Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša izdao je mišljenje da strateška procjena ne treba.

Održana je i javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja koja je završila 16. prosinca 2019. godine.
Nositelju izrade upućeno je, inače, ukupno 82 pisana prijedloga, odnosno primjedbe, a pozitivno je riješeno 25. Djelomično je prihvaćeno 25, a odbačeno također 25.
21. ožujka 2020. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna kojima se mijenjaju razlozi za izradu i donošenje UPU-a.
Ovog puta javni uvid je trajao od 15. lipnja do 1. srpnja prošle godine, a nositelju izrade upućeno je ukupno 16 pisanih mišljenja, a pozitivno je riješeno 11 primjedbi.

Izmjene i dopune UPU-a odnose se na izmjenu odredbi u smislu ukidanja mogućnosti
gradnje dvojnih građevina kao što je to slučaj i u konsolidiranim dijelovima.
Također je potrebno, kako se navodi u obrazloženju izmjena, omogućiti veći koeficijent izgrađenosti u nekonsolidiranim i konsolidiranim zonama isključivo u svrhu zbrinjavanja prometa u mirovanju (ukopanih garaža). Moguća je i korekcija ostalih urbanističkih parametara za gradnju građevina na svim područjima u cilju zaštite vrijednosti prostora, a u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika (katnost, udaljenost, oblikovanje, uređenje zelenih površina i sl.)…
Ističu i manju korekciju granica konsolidiranih i nekonsolidiranih zona sukladno zahtjevima
građana, a na temelju provjere omjera izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog
područja naselja te komunalne i prometne opremljenosti područja.
Nadalje, jedan od razloga je planiranje novih lokacija za gradnju hotela na temelju prispjelih zahtjeva.
Navedene su i eventualne manje korekcije u namjeni prostora, načinima i uvjetima gradnje te trasama pristupnih prometnica, preispitivanje urbanističkih parametara, tj. namjene površina te načina i uvjeta gradnje planirane nove mrtvačnice i podzemne garaže.
Navodi se i izmjena članka 12. UPU-a u cilju omogućavanja gradnje vatrogasnog doma.

Oglas

M.D./ foto M.D.