Grad Makarska je donio odluku  o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Makarske provodi Grad Makarska u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUG-a je ovlašteno trgovačko društvo „Urbi & archi“ d.o.o., Šižgorićeva 24, Split, a osnivač je Gorana Barbarić.

Oglas

Razlozi izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske određeni su Odlukom o izradi i glase: preispitivanje i redefiniranje odredbi koje se odnose na gradnju (novu gradnju,
rekonstrukciju i interpolaciju) svih vrsta građevina (sve namjene),
kvantitativno izdašni i veliki urbanistički parametri odnosno postojeći propisani uvjeti gradnje, koji dovode do ubrzane betonizacije prostora odnosno ubrzanog trošenja prostora, poglavito izgradnjom velikog broja komercijalnih stambenih jedinica kojima je preopterećena komunalna infrastruktura Grada, nepostojanje mjera i provedbenih alata za zaštitu postojećih te povećanje odnosno
stvaranje novih zelenih površina, prevelika izgradnja stambenih jedinica u komunalno poslovnim zonama, a što sve zajedno ima za posljedicu degradaciju prostora te ujedno sve veći manjak zelenih
površina.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna su: unapređenje i zaštita vrijednosti prostora, te ograničenje preizgrađenosti i apartmanizacije, usklađivanje odredbi koje se odnose na gradnju
(novu gradnju, rekonstrukciju i interpolaciju) svih vrsta građevina (sve namjene), sa svrhom propisivanja primjerenijih, restriktivnijih i
strožih uvjeta gradnje (redefiniranje i ograničenje/ ukidanje mogućnosti izgradnje pojedinih vrsta stambenih i turističkih građevina, korekcija urbanističkih parametara – kis, kig, visina, broj
etaža, postotak prirodnog zelenila na građevnoj čestici, udaljenost od međa i sl.), ukidanje mogućnosti gradnje stambenih i smještajnih kapaciteta unutar komunalne zone, detaljnije definiranje pomoćnih građevina u skladu s važećim Pravilnikom o jednostavnim i
drugim građevinama i radovima, propisivanje strožih planskih mjera zaštite za postojeće zelene površine i preispitivanje mogućnosti njihovog proširenja, redefiniranje uvjeta gradnje prometne
infrastrukture (koridori prometnica u skladu sa
suvremenim potrebama), propisivanje obveze provedbe javnih
arhitektonskih i/ili urbanističkih natječaja za zgrade i druge zahvate u prostoru: javne i društvene namjene, od velike važnosti za grad i
koje mogu značajno utjecati na vizuru grada, propisivanje planske zaštite modernističke arhitektonske baštine, izmjena i dopuna odredbi u svrhu otklanjanja uočenih nedostatka, odnosno osiguranja
provedivosti i nedvojbene primjene u postupcima izdavanja akata za građenje (između ostalog uključuje prestrukturiranje, preformuliranje i nomotehničko usklađivanje), uvođenje detaljnog i nedvosmislenog pojmovnika za sve urbanističko-tehničke parametre plana, redefiniranje uvjeta, sadržaja i obuhvata sportsko rekreativne zone Platno.

Sukladno Odluci o izradi obuhvat izmjena i dopuna PPUG-a Makarske u grafičkom dijelu ne postoji, odnosno grafički dio Plana se ne mijenja.
Izmjene i dopune PPUG-a Makarske odnose se samo na Odredbe za provođenje te će se izraditi samo u tekstualnom dijelu.

M.D./foto M.D.