U tijeku je natječaj Splitsko-dalmatinske županije za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac. Procijenjena vrijednost koncesije koja se daje na 15 godina je 30 milijuna kuna, a sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

PŠRD Arbun i JK Bura su podnijeli inicijativu za prikupljanje ponuda, a javno-pravna tijela poput Lučke kapetanije, Županijskog državnog odvjetništva, Grada Makarske, Ministarstva gospodarstva i konzervatora dali su suglasnost za davanje koncesije.

Konzervatori jedino napominju kako je, u slučaju građevinskih radova, prije glavnog projekta potrebno obaviti arheološka odnosno podvodna iskapanja.

Oglas

U svakom slučaju, glavne djelatnosti koncesije su obavljanje sportskih djelatnosti, dok su sporedne djelatnosti iznajmljivanje terase za ugostiteljsku namjenu.

Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke može se dati jedino udruzi registriranoj za obavljanje sportske djelatnosti.

Udruga registrirana za obavljanje sportske djelatnosti te za obavljanje trgovačke djelatnosti na području pomorskog dobra koje se daje u koncesiju, mora statutom imati propisano i obavljanje gospodarske djelatnosti.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Grada Makarske, a ukupna površina koje se namjerava dati u koncesiju iznosi 13701 m2, dok površina kopna iznosi 3073 m2, te površina mora iznosi 10628 m2.

Ukoliko se nakon donošenja Odluke o davanju koncesije utvrdi odlukom nadležnog javnopravnog tijela kako se na koncesijskom području nalaze zahvati u prostoru bez valjanog akta za građenje, odnosno uporabu, koncesionar se obvezuje u svoje ime i za svoj račun pokrenuti uklanjanje nezakonito izgrađenog objekta, odnosno zgrade u roku od 30 dana od dana zaprimanja izvršnog rješenja o uklanjanju. U slučaju nepostupanja, davatelj koncesije može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije.

Za svaku možebitnu gradnju na pomorskom dobru koncesionar je dužan ishoditi suglasnost davatelja koncesije, kao i sve dozvole sukladno propisima koji reguliranju prostorno uređenje i gradnju.

Budućem koncesionaru nije dozvoljeno potpuno zatvoriti terasu/štekat (od pleksiglasa, kaljenog stakla, pvc folije ili sličnog materijala), a sve u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

Trajanje koncesije je 15 godina. Uz zeleno svjetlo Županije i PŠRD Arbun i JK Bura mogu međutim dati pomorsko dobro u podnajam.

M.D./foto M.D.