Već stotinjak godina u određenim znanstvenim krugovima traje rasprava o postanku imena grada Makarske, odnosno sela Makar. Do današnjega dana nije došlo do potpuno prihvačenog rezultata. Tako je Tomaschek naivno izveo ime Makra iz hrvatske riječi mokar, iako je ime Makra u obliku Muccurum(533.g.) Mukurum,Mucru, zabilježeno mnogo ranije od dolaska Hrvata na ove prostore.

Irilolozi,Petar Skok i H. Krahe tvrdili su da je ime Makar staroilirsko. Poznati arheolog Grga Novak smatrao je ime Makra grčkoga podrijekla, jer toponim Makar nalazimo na Siciliji,Cipru,Peloponezu,Lezbu i Rodosu. Makarski povijesničar don Petar Kaer iznio je tvrdnju da ime Makar ima vezu sa drevnim narodom Feničanima, koji su oko 1100.pr.Kr. utemeljili naš grad i dali mu ime po svome božanstvu Melkartu. Ova hipoteza stavlja utemeljenje Makarske u najstariju povijest.

Osobno sam jednom iznio mišljenje da je ime Makra moglo nastati od imena velike boginje zemlje Kar. A ona je mitska majka prije spomenutoga boga Melkarta ili tirskoga Herkula koji je također hodao svijetom, praveći junačka djela,ogrnut lavljom kožom. Makar bi dakle mogao biti Ma-Kar što bi značilo Majka –Kar ,kao u Indiji( Kali –Ma ) Majka Kali. Dr. Fra Karlo Jurišić nalazi objašnjenje imena Makar-Makarska u starohebrejskom i srodnom starofeničkom jeziku gdje riječ makar znači prodavati,a slična riječ maqor znači izvor.

Oglas

U davno vrijeme feničkih trgovaca Makarska je sigurno bila mjesto pazara,a primamljiva umornim pomorcima zbog sigurnosti luke i poznatog izvora Vrutka,gdje su obnavljali zalihe vode za svoje brodove. Makarska luka,posebno njezin istočni dio bio je bogat puževima volcima iz kojih su Feničani dobivali purpurno crvenu boju za bojenje tkanina kojima su trgovali. Nama je zanimljivo da je fenička riječ za purpur bila mucar. Dakle,moguće da je naš grad od purpura- mucar u rimsko doba dobio ime Muccurum.

O feničkome porijeklu Makarske indirektno svijedoče rijetki arheološki nalazi kao kipić Melkarta iz Igrana i nalaz tkz. volovske kože ,bakrene šipke oblika odrane volovske kože koju je slavni arheolog kupio u Makarskoj.Volovske koža bila je valuta ondašnjeg vremena koja je tada bila univerzalno sredstvo plaćanja poput dolara ili eura danas.

Miljenko Čulav je prije petnaestak godina obogatio ovu problematiku još jednom zanimljivom hipotezom,koja govori da korjene imena Makarske ne treba tražiti pod vrletima Biokova,nego na poluotoku Sv.Petra. Nekadašnji otočić Sv.Petar imao je grčko ime Makarac, kao što takvo ime imaju mnogi otočići blizu kopna.Riječ makarac na grčkom znači poseban mali mač-bodež na čiji oblik podsjeća otok Sv.Petar.

Vrlo blizu je i hipoteza Dr. Ivana Petričevića,ali prebačena na tlo latinskoga jezika.Naime poviše Makarske nadvija se gordi vrh Vošac za koji Petričević tvrdi da baštini ime od riječi vučac a znači mač. Vošac bi bio vrh mača. Kako se na latinskome mač kaže i mucro,moramo predpostaviti da su ime Mucurum –Makar nadjenuli stari Latini ili latinizirani Iliri.

U želji da obogatim ovu problematiku, posegnuo sam za drevnim grčkim mitovima i potražio sam u njima božanske likove koji nose imena Makra. U podjeli otoka Egejskoga mora bogovima,Rodos je pripao bogu sunca Heliosu. On je na tom otoku s nimpho Rodom dobio sedam sinova među kojima nama značajnog Makareja,čije ime znači sretan. Poslije ubojstva rođenoga brata ,u strahu od oca,braća su napustila Rodos i na raznim mjestima započeli novi život. Makarej je otplovio na otok Lezb i tamo osnovao grad Antisu po imenu svoje žene. U to pradavno doba Lezb se nazivao Issa. S druge strane Issa je bila kći poluboga Makareja. Issa je riječ predindoevropskog porijekla i znači utvrdu. Na današnjem hrvatskom Jadranu najznačajnija grčka kolonija bila je Issa na današnjem Visu. Isu su osnovali jonski Grci s otoka Lezbosa,a 390 .pr.Kr. obnovili su je dorski Grci. Moguće je da su Grci imali svoje kopneno uporište u dobro zaštićenoj makarskoj luci i da su naselju dali ime po svome polubogu Makareju.

Još jedan grčki mit može pretendirati da je dao ime našem gradu-to je mit o Makaridi, što na starogrčkom znači visoka ili udaljena.Makarida je bila s otoka Eubeje a ona i njen otac Aristej othranili su maloga Zeusova sina Dionisa. Ljubomorna boginja Hera protjerala ih je s Eubeje,pa su otplovili na feački otok Kerkiru. Tamo su stanovali u jednoj špilji.Po Makaridi se otok nazvao Kerkira-Makarida. Ovaj mit je odjek stvarne kolonijalizacije otoka Krfa ljudima s Eubeje.

Treća mitska osoba,a imenjakinja našega grada ,je jedna nesretna Herkulova kći Makarija,što znači blagoslovljena. Kada je proročište objavilo da će Atenjani biti potučeni ako se ne žrtvuje neko Herkulovo dijete. Makarija je na to izvršila samoubojstvo na Maratonskom polju. Na mjestu njene smrti izbio je jak izvor vode koji je dobio ime Makarijanski izvor. A izvor hladne vode Vrutka pod Makrom bio je sigurno glavni razlog njegova utemeljenja. Četvrti grčki mit koji spominje ime Makra je onaj grešnom sinu boga vjetra Makareju koji je incestuozno obljubio svoju sestru Kanahu nakon čega se ona ubila.

Meksikanac P.Salinas u svojoj knjizi Homerova slijepa publika događanja Ilijade smiješta u naše krajeve pa je Brač otok Lezb a prvobitno ime Makra bilo Mak Kar što znači sin kose…Makar postoji i u sanskrtu jer makara znači krokodila koji u hinduskoj mitologijivozi Varunu –Boga vode. A i po turskoj riječi Makara znači kotač ali i skelu. A upravo skelom se zvala makarska luka za vrijeme Turaka. Skela je mjesto gdje se prevozilo,pristanište,kadkada luka i mjesto pretovara.

Konačno, gledano sa raznih strana i tumačenja,Makarska je teško mogla izbjeći svoje ime,bilo zbog feničkog izvora,semitskog trgovišta ,grčkog nožića ili škojice,latinskoga mača,grčkog izvora,bogova i božica.. Bilo pod Biokovom ili napoluotoku Sv. Petar -Makar je rodio Makarsku,a ona je lijepo ime.
Piše: Ante Škrabić /ilustracija:MD