Ministarstvo graditeljstva poslalo nam je dopis u kojemu nas izvještavaju kako su dobili svu potrebnu dokumentaciju od Grada Makarske, a vezano za predstavku UZOR-a Osejava zbog gradnje plaže zapadno od hotela Romana investitora Romana d.o.o. Podsjetimo da je udruga tražila poništenje građevinske dozvole što se, kako se vidi iz dopisa, neće dogoditi. Naime, Ministarstvo je zadovoljno priloženim dokazom javnog interesa te opširno priopćenje zaključuje s tvrdnjom kako nema mogućnosti poništavanja ili ukidanja akata za građenje ako se ne utvrdi da je isto u interesu Republike Hrvatske te ukoliko prethodno investitoru nije nadoknađena naknada tržišne vrijednosti nekretnine. U prijevodu, da bi se išlo na poništenje građevinske dozvole netko bi trebao, sukladno Odluci Ustavnog suda RH iz 2009., dokazati da je projekt protivan interesima RH.

U nastavku pročitajte što nam je Ministarstvo odgovorilo…

– Povodom zahtjeva Udruge za održivi razvoj OSEJAVA Makarska za provedbu nadzora zakonitosti postupka izdavanja građevinske dozvole Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo od 4. kolovoza 2020., ovo Ministarstvo je od navedenog upravnog odjela pribavilo očitovanje i dokumentaciju.

Oglas

Uvidom u dostavljenu nam dokumentaciju utvrđeno je da je navedeni upravni odjel izdao građevinsku dozvolu, od 4. kolovoza 2020., koja je postala pravomoćna 26.kolovoza 2020.godine.

Navedenom građevinskom dozvolom dozvoljava se investitoru tvrtki ROMANA d.o.o., Makarska, zahvat u prostoru ugostiteljsko turističke namjene – 2. b skupine, uređenje obalnog pojasa s plažom i pratećim sadržajima (ugostiteljski objekt „A“, sanitarni objekt „B“, coctail bar, fontana ) predio zapadno od autokampa „Dalmacija“ u Makarskoj na postojećim katastarskim česticama oznake k.č.z. 837/11 i k.č.z. 2930 obje k.o. Veliko Brdo, u skladu s glavnim projektom, koji je sastavni dio iste građevinske dozvole, navodi se.

Dalje ističu kako je uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno da je uz zahtjev priložen dokaz pravnog interesa priložen dokaz pravnog interesa.

To je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa „Dalmacija“ od 1. lipnja 2009., Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa „Dalmacija“ od 15.12.2014. godine, Ugovor o prijenosu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od „ROMANE“ od 13. lipnja 2018. godine i Dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od ROMANE 08. studeni 2018.

 – Također, utvrđeno da je investitor dana 30. prosinca 2020. prijavio početak radova temeljem pravomoćne predmetne građevinske dozvole, a da je 28. siječnja 2021. godine investitor prijavio privremenu obustavu građenja do usklađivanja međusobnih odnosa.

Nadalje, a s obzirom da je sukladno odredbi članka 25. stavka 1. Zakona o državnom inspektoratu propisano da inspekcijske poslove nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanje i uporabe građevina obavlja građevinska inspekcija navodimo da je ovo Ministarstvo u veljači 2021. dostavilo na nadležno postupanje građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata Republike Hrvatske predstavku Udruge OSEJAVA u dijelu u kojem se navodi da tvrtka ROMANA d.o.o. nezakonito izvodi radove nasipavanja mora na području Grada Makarska. Ovo Ministarstvo je u ožujku 2021. zaprimilo na znanje dopis Državnog inspektorata u kojem se navodi da je građevinska inspekcija obavila inspekcijski nadzor građenja na dijelu morske obale č.zem. 2930 i 837/11 k.o. Veliko Brdo odnosno na području plaže Cvitačka te da će se u narednom razdoblju pratiti stanje zakonitosti građenja na predmetnoj lokaciji, stoji u dopisu. 

Podsjetimo da je koncesija međutim bila sporna od samog početka jer je Romana d.o.o.podnijela zahtjev za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane, te su tim postupkom trebale biti objedinjene dosadašnje dvije koncesije. Međutim, ta “formalnost”, uvjet gradnje na plaži budući postojeće koncesije ovaj zahvat nisu pokrivale, nije odrađena.

Koncesionar je 26. siječnja upozoren od strane Upravnog odjela za turizam i pomorstvo da prestane s radovima na pomorskom dobru, ukloni građevinske strojeve, ukloni ogradnu žicu te učini sve što je u mogućnosti kako bi se pomorsko dobro vratilo u prvobitno stanje.

Romana d.o.o. tako je i postupila, međutim, iako su u međuvremenu održane barem tri sjednice Županijske skupštine, niti na jednoj se nije našla koncesija. Nakon ovog dopisa Ministarstva graditeljstva vjerujemo da će se sastati nadležno povjerenstvo te uputiti prijedlog s nacrtom koncesije Skupštini.

A onda će se nastaviti i radovi…

Ivona Ćirak