Načelnica Općine Podgora donijela je Plan vježbi civilne zaštite za 2021. godinu, kojim se utvrđuje organiziranje i provođenje združene vježbe operativnih snaga civilne
zaštite Općine Podgora.
Naime, jedinice lokalne samouprave dužne su konstantno provoditi edukaciju i osposobljavanje članova Civilne zaštite kako bi se oformio efikasan sustav Civilne zaštite. Takav sustav će, kako se navodi u općinskom Glasniku, koordinacijom raspoloživih resursa zajednice biti sposoban odgovoriti potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva, a prema potrebi pružiti pomoć drugim ili primiti pomoć od drugih jedinica lokalne samouprave.

Vježba će se održati u četvrtom kvartalu ove godine.

M.D./foto M.D.

Oglas