Općina Podgora donijela je Odluku o sufinanciranju troškova dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ u Makarskoj za pedagošku godinu 2021./2022.

Sufinancirat će troškove, odnosno razliku cijene do ekonomske cijene za uslugu Dječjeg vrtića« Biokovsko zvonce» uz uvjet da jedan od roditelja i dijete imaju prijavljeno
prebivalište na području Općine Podgora.

Sukladno tome će s dječjim vrtićem «Biokovsko zvonce» u Makarskoj sklopiti ugovor o
sufinanciranju programa.

Oglas

M.D.