Prijedlog Izmjena i dopuna UPU neizgrađenog dijela naselja Podgora – Veliko Brdo utvrđen je i pripremljen za javnu raspravu.

Objavljena je ova odluka u općinskom glasniku, a njome je utvrđen tekstualni i grafički dio, obrazloženje i sažetak za javnost.

M. D. /foto Fb

Oglas