Gradsko vijeće Grada Makarske sastat će se na 19.po redu sjednici koja je zakazana za petak 6. ožujka u gradskoj Vijećnici, s početkom u 10 sati. Na dnevnom redu su:

– Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske;
– Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2020.godini;
– Prijedlog Odluke o suglasnosti za prodaju dijelova nekretnine čest.zem. 352/1 k.o. Makarska Makar (okućnice obiteljskih kuća Bebek, Čumak)
– Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Makarska;
– Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj;
– Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj;
– Prijedlog Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj
M.D.

Oglas