Jučer je raspisan javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA.

Kako se navodi u natječaju objavljenom u Narodnim novinama i na stranicama MARA-e, Statutom ustanove propisani su obvezatni uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja agencije. To je VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, ispunjavanje općih uvjeta utvrđenih Zakonom, organizacijske sposobnosti, završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a, iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,  poznavanje rada na računalu, te aktivno znanje engleskog jezika.

Rok za prijavu je 15 dana.  S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri, obavit će se intervju sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije.

Oglas

Ako kandidat ne pristupi pisanoj, odnosno usmenoj provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj, stoji u objavljenom natječaju kojeg potpisuje Ivan Perić, predsjednik Upravnog vijeća.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Aktualna je ravnateljica ustanove Lidija Vukadin-Vranješ, a zanima li se još netko za mjesto prve osobe MARA-e, za sada nije poznato. Ono što je poznato do sada je da MARA stoji iza većeg broja projekata u gradu, od revitalizacije kulturno-povijesne baštine Kotišina, pomoćnika u nastavi u osnovnim školama…

M. D.