Sukladno Odluci o financiranju Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku za projekte osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva šk. god. 2019./2020. Grad Makarska treću godinu zaredom ostvario je financiranje bespovratnim sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije, u 100% iznosu, za provedbu projekta Marendajmo zajedno – objavljuju iz Grada Makarske.

Projektom čija je ukupna vrijednost 304.003,46 HRK osigurat će se besplatna marenda za 300 učenika dviju osnovnih škola koje su ujedno i partneri na projektu OŠ Stjepana Ivičevića (170) i OŠ oca Petra Perice (130) u školskoj godini 2019./2020.

Obuhvaćeni su učenici koji zadovoljavaju kriterije definirane u Uputama za prijavitelje Otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.). a to su: 1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece), 2. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji  i 3. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljskih obitelji.

Oglas

Cilj projekta je omogućiti jednake uvjeta za sve i načela zabrane diskriminacije, a s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u riziku od siromaštva.

M. D.