U petak 1.listopada održava se treća sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, a na dnevnom redu je 17 točaka.

D n e v n i r e d:
1.Prijedlog Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 30. srpnja 2021. godine;
2.Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske;
3.Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za 2020. godinu;
4.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godinu;
5.Prijedlog Odluke o proglašenju Ante Rožića počasnim građaninom grada Makarske (posthumno);

6.Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2021. godini;
7.Prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća Grada Makarske;
8.Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grad Makarske;
9.Prijedlog VII Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske;

Oglas

10.Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Bura“;
11.Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području Grada Makarske;
12.Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske Javnoj ustanovi Makarska razvojna agencija – MARA;
13.Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske;

14.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA za 2020. godinu;
15.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Makarska za 2020. godinu;
16.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske galerije Antun Gojak za 2020. godinu;
17.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog muzeja Makarska za 2020. godinu
MD/foto MD