Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Općina Baška Voda donijela je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Bast sjever – I1.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune UPU neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna UPU su: Urbanistički plan uređenja „Bast sjever – I1“ u kojem je ova zona utvrđena kao pretežito proizvodna – I1 donesen je u 2013. godini, dok se naknadnim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda.

Oglas

Namjenjuje se pretežito industrijskim – I1 i zanatskim sadržajima – I2, uz mogućnost planiranja centra za obradu, skladištenje i odlaganje otpada (građevinski i inertni otpad).
U članku 68. Izmjena i dopuna Prostornog plana navodi se da se u okviru proizvodnih zona mogu planirati i reciklažna dvorišta te ostali komunalni sadržaji koji zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smješteni unutar građevinskog područja naselja.
Sukladno „Planu gospodarenja otpadom Općine Baška Voda“ javila se potreba uređenja suvremene zone prioritetno namijenjene deponiranju i oporabi građevinskog otpada, reciklažnom dvorištu za komunalni otpad sa sortirnicom i kompostanom uz uređenje platoa za prihvat i predobradu glomaznog otpada pretežno metalnog sadržaja.
Iz prethodno navedenih razloga potrebna je izmjena i dopuna UPU „Bast sjever – I1“ jer istim nije predviđena navedena namjena.

Glavni cilj i programska polazišta izrade Izmjena i dopuna UPU-a je planirati suvremenu
zonu za gospodarenje otpadom usklađenu sa posebnim propisima i lokalnim potrebama.

M.D./foto M.D.