U rujnu je načelnik Općine Gradac donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradac, i to na temelju mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša,
komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Naime, u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune PPU neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Zanimljivo je vidjeti što se sve planira na području općine i koji su razlozi za Izmjenu i dopunu PPU-a.

Prije svega, to je stvaranje planskih preduvjeta za izgradnju zgrada socijalne i zdravstvene zaštite, doma za smještaj starijih i nemoćnih osoba površine oko 2000 m2 te centra za rehabilitaciju površine oko 2500 m2, planske oznake D2, na području naselja Zaostrog. U svrhu planiranja zone D2 potrebno je revidirati manji dio rekreacijske zone poviše D8. O ovom važnom socijalnom projektu smo već pisali.

Oglas

Na drugom mjestu je stvaranje planskih preduvjeta za gradnju poslovne građevine pretežito trgovačke namjene, planske oznake K2 na području naselja Zaostrog, površine oko 9500 m2. Ovdje se radi o stvaranju uvjeta za izgradnju trgovačkog centra Plodine koji je izrazio namjeru da ovdje gradi drugi objekt na Rivijeri.

Treći projekt je korekcija površine rekreacijske zone na području Zaostroga neposredno uz D8 u svrhu planiranja benzinske postaje i pratećih sadržaja.

Nadalje, tu je planiranje manje poslovne zone, oznake K1 na čest. zem. 329/3 k.o. Brist. Radi se o prenamjeni rubnog dijela turističke zone u komunalnu zonu.

Peti projekt za koji trebaju izmjene PPU-a je  stvaranje planskih preduvjeta za planiranje komunalno-servisne zone (K3) namijenjene vatrogasnom domu na čest.zem. 3236 i 3239/1 k.o. Drvenik. U svrhu formiranja zone K3 potrebno je revidirati zapadni dio postojeće komunalno servisne zone.

Nadalje, šesti je projekt poticana stanogradnja, o čemu smo također pisali. Nužno je propisivanje detaljnijih uvjeta za poticajnu stanogradnju u obuhvatu izgrađenog ili uređenog dijela građevinskih područja naselja.

Sedmi je razlog detaljnije propisivanje lokacijskih uvjeta za rekonstrukciju postojećih građevina i eventualnu novu gradnju na području starih zaseoka, izvan granica zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina u smislu posebnih propisa (visina, koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti, udaljenost od međe, udaljenost od prometnice i drugi potrebni parametri).

I na koncu, po potrebi izmjene i dopune ostalih odredbi za provođenje (omogućavanje gradnje više podrumskih etaža u funkciji vinarstva i slično).

M.D./foto TZ Gradac