<em>U sklopu projekta Ulaganja u nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, iz poduzeća GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. za komunalnu djelatnost provode kampanju s ciljem podizanja svijesti javnosti o održivom gospodarstvu, te educiranja javnosti o razlozima Europske unije za prijelaz na kružno gospodarstvo, te ulozi gospodarenja otpadom u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo.</em>

Temeljno načelo kružne ekonomije je racionalno korištenje materijalnih resursa, prikupljanje otpada, recikliranje i ponovno korištenje. Otpad nije i ne mora postati smeće.

Novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) stavlja veći naglasak i odgovornost na svakog pojedinca koji stvara smeće – “onečišćivać plaća” i to na način da sam snosi troškove zbrinjavanja vlastitog smeća. Svatko od nas stvara otpad i dio je sustava gospodarenja otpadom.

Oglas

Kako bi sustav gospodarenja otpadom slijedio sve nove zakonske propise i odredbe, primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom.

1.sprječavanje nastanka otpada
Najbitniji korak u sustavu gospodarenja otpadom je sprječavanje da otpad uopće nastane.
U svakodnevnom životu možemo primijeniti neke mjere kojima možemo spriječiti nastanak otpada i to na način da koristimo platnene vrećice, kupujemo veća pakiranja proizvoda namjesto više malih, da kupujemo proizvode u rinfuzi, da koristimo punjive baterije, itd.
Držeći se navedenih mjera u svakodnevno životu, čuvamo prirodne resurse, smanjujemo i vlastite troškove zbrinjavanja otpada.

2.priprema za ponovnu uporabu
Ukoliko ipak nastane otpad, moramo pokušati sve kako taj otpad ne bi postao smeće.
Možemo ponovno upotrijebiti staklenke, stari namještaj,..

3.recikliranje
Otpad koji se ne može ponovno upotrijebiti, potrebno je pripremiti za reciklažu.
Odvajanjem otpada i recikliranjem imamo višestruku dobit. Stvari koje smo odbacili, koje bi završile na smetlištu kao smeće recikliranjem pretvaramo u vrijedne materijalne resurse od kojih se proizvode novi proizvodi.
Staklo se može nebrojeno puta reciklirati bez da promijeni svoja svojstva, zar onda nije apsurdno staklo smatrati smećem. Papir se može reciklirati do šest puta prije nego se u potpunosti raspadne. Recikliranjem papira zagađujemo 35% manje zrak i 74% manje vodu nego u proizvodnji novog papira.

4.ostali postupci oporabe – energetska oporaba
Odlaganje otpada predstavlja sve veći problem za okoliš i ljudsko zdravlje. Energetska oporaba predstavlja novi korak u kružnom gospodarstvu i održivom gospodarenju otpadom.
Povećanjem populacije rastu i potrebe za energijom, a fosilna goriva su i dalje glavni izvori energije.Energetskom obradom otpada stvaraju se velike količine energije, ali ostatke koji nastaju nakon proizvodnje energije (pepel) potrebno je adekvatno zbrinuti.

5. zbrinjavanje
Ostatak otpada koji se ipak ne može ponovno upotrijebiti, reciklirati ili oporabiti, zbrinjava se na neškodljiv i prihvatljiv način za okoliš i zdravlje ljudi. Zbrinjavanje je ujedno i najnepoželjni korak u redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Otpad koji je nepropisno odložen i odbačen predstavlja opasnost za okoliš, klimu i ljudsko zdravlje, ali odbacujemo i vrijednu sirovinu koju možemo .Cilj gospodarenja otpadom je smanjiti negativan utjecaj na okoliš slijedeći korake reda prvenstva gospodarenja otpadom i izbjegavajući stvaranje otpada.