Splitsko-dalmatinska županija je donijela Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija u 2022. godini. Uz iznose u kunama navode se i cifre u eurima, a zanimljivo je pogledati koliko novca ide pojedinoj ustanovi za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje.

Tako županijski Dom zdravlja ima skoro 20 milijuna kuna decentraliziranih sredstava za ovu namjenu, Zavod za hitnu medicinu Splitskodalmatinske županije oko 8,3 milijuna, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 2 milijuna, a „Biokovka“ specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 1,65 milijuna kuna.

M.D./foto M.D.

Oglas